ONZE MEERWAARDE IN
10 MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

05
OP REIS
DOOR DE
MOBILITEITS-
JUNGLE,
WIE KAN
ER MEE? 

OP REIS DOOR DE MOBILITEITSJUNGLE, WIE KAN ER MEE_312

.

In 2020 lieten we ons inspireren door de tentoonstelling ‘Der mobile Mensch’ in Bremen. In deze interactieve expositie troffen we een grote diversiteit aan aspecten die mobiliteit beïnvloeden. Van duurzaamheid tot veiligheid. Van de wijze waarop je een stad inricht tot kenmerken van de inwoners; welk type werk doe je, wat vind je belangrijk in het leven en welke kansen krijg je en zie je? In deze tentoonstelling passeerden ze allemaal de revue. De expositie hielp ons verder te duiden dat de transitie waarin mobiliteit verkeert, alleen kan slagen als je niet alleen naar het verkeerskundige aspect kijkt. De techniek holt voort, overheden zijn druk bezig de oude aanbestedingsvormen van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer te vernieuwen en beter te laten aansluiten bij de huidige tijd. Al deze opgaven gaan alleen slagen als je ook goed kijkt naar wat verschillende typen inwoners nodig hebben om deze veranderingen te omarmen.

Serious
game
 

Daarmee bevestigt de tentoonstelling dat onze domeinoverstijgende aanpak past bij de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. Het is vaak niet vanzelfsprekend voor gemeenten om zowel vanuit het sociale domein als het verkeerskundige domein mobiliteitsvraagstukken aan te vliegen. Daarom ontwikkelde Zet een online serious game om gemeenten te inspireren, zoals wij geïnspireerd raakten door ‘Der mobile Mensch’. In dit spel dagen we twee ambtenaren van verschillende beleidsdomeinen uit om het gesprek over mobiliteit aan te gaan. Dit doen we aan de hand van prikkelende stellingen. Het spel geeft direct inzicht in mobiliteitsissues in jouw gemeente, zo blijkt uit het citaat van één van onze eerste spelers (zie kader).

Door het gezamenlijke inzicht dat ontstaat tijdens het spelen, krijg je als ambtenaren zicht op welke vervolgstappen je het beste kan nemen én hoe je die integraal oppakt.

OP REIS DOOR DE MOBILITEITSJUNGLE, WIE KAN ER MEE_322

“Het spel laat je echt nadenken over wat er allemaal is aan vervoersmogelijkheden binnen jouw gemeente én of deze wel voldoende bekend en bereikbaar zijn. Doordat je het samen speelt met een collega met een andere expertise, kom je echt tot nieuwe inzichten. Een hele mooie manier om kennis te delen en ideeën te genereren! We hadden nog veel langer kunnen blijven praten. Het nodigt echt uit om het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen.” 

Verkeersplanoloog gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Van gezamenlijk
inzicht naar
gezamenlijke
aanpak 

Wat vaak naar voren komt tijdens het spelen van het spel, is dat gemeenten helemaal niet zo goed zicht hebben waar mensen heen willen en of ze daar voldoende mogelijkheden voor hebben. In dat geval is een behoefteonderzoek een mooie eerste stap. Bij het opzetten van een behoefteonderzoek werken we als Zet altijd samen met ambtenaren vanuit de afdeling mobiliteit én vanuit sociaal domein. Het gaat enerzijds om de infrastructuur in de stad, het aanbod van vervoer en anderzijds om de behoefte van mensen, de capaciteiten en (on)mogelijkheden die ze hebben. We richten ons dus ook op de belemmeringen die ze ervaren door het ontbreken van mogelijkheden om zich te verplaatsen. 

 

Alleen door de inzichten uit deze beiden ‘werelden’ bij elkaar te brengen kom je tot concrete oplossingen die inwoners helpen de hedendaagse mobiliteitsjungle te begrijpen én gebruiken.

.

“DE BLIK WAARMEE
JE KIJKT,
BEPAALT DE KANSEN
DIE JE ZIET”

 

Drs. Kamieke van de Riet
senior adviseur / procesbegeleider bij Zet

ENERGIEARMOEDE, HOE PAK JE DAT AAN?_247

.


STRAATNL_140

OP REIS DOOR DE MOBILITEITSJUNGLE, WIE KAN ER MEE

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...