HET NIEUWE SAMENSPEL IN 12 PROJECTEN

05
VITAAL

BUITENGEBIED
ZUNDERT

STRAATNL_122

Foto: overheidvannu.nl

Groeiende agrarische leegstand, ondermijnende criminaliteit, klimaatverandering, demografische veranderingen en de omschakeling naar duurzame energie en landbouw. In het Zunderste buitengebied komen diverse opgaven samen. Om tot toekomstbestendige en gedragen oplossingen te komen voor een vitaal buitengebied zijn integrale afwegingen nodig. En is het samenwerken met en faciliteren van lokale ondernemers, inwoners en organisaties door de betrokken overheden onmisbaar. Maar dat gaat niet vanzelf. In de pilot Vitaal Buitengebied wordt hiermee ervaring opgedaan. Dit levert op korte termijn concrete oplossingen op rond leegstaande agrarische gebouwen én bouwstenen voor de omgevingsvisie en het waterbeheerprogramma.

Zet begeleidt via een praktijkgerichte, lerende aanpak het samenspel tussen overheden en samenleving. Door te werken in de geest van de Omgevingswet doen gemeente, waterschap en provincie ervaring op met werken als één overheid en hoe zij gezamenlijk (regel)ruimte kunnen bieden aan lokale initiatieven die brede meerwaarde hebben voor het gebied.

 


STRAATNL_140

VITAAL BUITENGEBIED ZUNDERT

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...